Ֆինանսական հաշվառում

Ֆինանսական հաշվառումը բիզնեսի լեզուն է։ Այն չափում է կազմակերպության տնտեսական գործունեության արդյունքները։ Ճիշտ և պրոֆեսիոնալ ֆինանսական հաշվառումն ապահովում կազմակերպության կայուն և շահութաբեր զարգացումը։

Մեր կազմակերպությունն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները ֆինանսական ոլորտում.

  • Ֆինանսական վերլուծություններ և Ֆինանսական հաշվառում,
  • նախորդ տարիների եկամուտների և ծախսերի վերլուծություններ,
  • շահութաբերության մակարդակի փոփոխություն առաջարկվող լուծումների արդյունքում,
  • ֆինանսական վիճակի ներկայացում,
  • նախորդ տարիների ազդեցությունը ապագա գործունեության վրա,
  • վիճակակագրական տվյալների և դրանց դինամիկայի վերլուծության ներկայացում,
  • ծախսերի կրճատման ճկուն մեխանիզմների ներկայացում,
  • Ֆինանսական հաշվետությունների ներկայացում համաձայն ՖՀՄՍ և ՀՀՄՍ ստանդարտների,
  • ֆինանսական հաշվառման ավտոմատացում,
  • ֆինանսական աշխատանքների պարզեցում: