Ինչպե՞ս հաշվել վերջնահաշվարկ

2024-05-14

‼Վ Ե Ր Ջ Ն Ա Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ
Ի՞նչ պետք է իմանալ, երբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է։
Այսպիսով՝
Վերջնահաշվարկ կատարելիս՝ գործատուն պարտավոր է աշխատողին վճարել աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ։ Որպես աշխատավարձին հավասարեցված այլ վճարում համարվում է՝ օրինակ, չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի համար դրամական հատուցումը, իսկ եթե այդ պարտավորությունը գործատուից անկախ պատճառներով հնարավոր չէ կատարել, ապա աշխատողի աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները կատարվում են աշխատողի կողմից նման պահանջ ներկայացնելուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Աշխատողի ցանկությամբ գործատուն պարտավոր է նրան տրամադրել տեղեկանք աշխատանքային գործառույթների (պարտականությունների), աշխատավարձի, վճարված հարկերի, սոցիալական կամ օրենքով սահմանվածպարտադիր այլ վճարների չափերի և աշխատանքի գնահատականի վերաբերյալ:
Եթե աշխատողը տեղափոխվում է այլ աշխատանքի նույն գործատուի կամ իրավահաջորդ ճանաչված գործատուի մոտ, ապա այդ դեպքում աշխատողի հետ վերջնահաշվարկ չի կատարվում:
Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ

ՍԵՅՖ ԻՆՎԵՍԹ ՍՊԸ

Հետևեք մեզ սոցցանցերում՝

Վերջին հրապարակումները

SAFE Invest 2024-06-05

Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանուցված և հաշվառված զբոսաշրջային օպերատորների կողմից ներգնա զբոսաշրջային փաթեթների իրացման նկատմամբ ԱԱՀ-ի հաշվարկման մեջ կատարել փոփոխություն։

Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
 ???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2024-06-03

Նախատեսվում է հաստատել միկրոկազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը։
Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
 ???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2024-06-02

Նոր Օրենքի նախագիծ ԿՐԻՊՏՈԱԿՏԻՎՆԵՐԻ վերաբերյալ
օրենքի հիմնական նպատակներն են լինելու Հայաստանի Հանրապետության կրիպտոակտիվների շուկայում հաճախորդների ու կրիպտոակտիվներ ձեռքբերողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, կրիպտոակտիվների շուկայի արդար և թափանցիկ գործունեության ապահովումը և կրիպտոակտիվների շուկայում համակարգային ռիսկերի նվազեցումը:

Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1